Rólunk PDF Nyomtatás E-mail

A Foodlawment Egyesület Bemutatása

Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében.

 

A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy az élelmiszerláncot érintő hazai és nemzetközi eseményeket figyelve, eredményes párbeszédet kezdeményez és teremt meg az élelmiszerlánc résztvevői között, annak érdekében, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A Foodlawment legfontosabb feladatának az euroatlanti régióban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó egészségmegőrzést, betegség-megelőzést, tudományos kutató tevékenységet, nevelést és oktatást, ismeretterjesztést, természet-, állat- és környezetvédelmet, valamint a fogyasztóvédelmet tartja.

 

Az Foodlawment Egyesület alapvető célja, hogy az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, forgalmazás és ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja, amely szervezet a tagok közös munkájával

  • a nemzeti és európai jogalkalmazók számára ajánlásokat, állásfoglalásokat, követendő eljárásokat fogalmaz meg, szakmai elemzéseket, illetve felméréseket végez, tájékoztató kiadványokat jelentet meg, illetve ezek tervezetét készíti el.

Az Európai Élelmiszerlánc Parlament nem politikai, hanem civil szervezet. Működését az jellemzi, hogy bár székhelye Budapesten van - így bejegyzése a magyar jog alapján történt és szervezeti működésére a magyar jogrend szabályai vonatkoznak -, tevékenységét más európai országokban és nemzetközi szinten is végzi.

 

Az egyesület legfontosabb feladata, hogy az élelmiszerlánc szereplőinek és a közösségi, nemzeti valamint a harmadik országok harmonizációs feladatokat ellátó jogalkotóinak az előzetes egyeztető, akkreditált fórumává, szakértői bázisává váljon.

 

Erre ad felhatalmazást az európai élelmiszerjog is, hiszen azt írja a 2. szakaszban az átláthatóság elveinél a 9. cikkben, az állampolgárokkal folytatott konzultációról, hogy: „Az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során — közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül — nyitott és átlátható az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé. "A Foodlawment (FLM) és valamennyi parlamenter meggyőződéssel vallja, hogy az egyesület az a jogszabályműhely, ahol ez a munka a legátláthatóbban elvégezhető.

 

Az egyesület a harmadik országokba irányuló misszióival, szakemberei segítségével az európai, magas színvonalú élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerlánc fenntarthatósági politika nagykövetévé válik, hiszen a "láncot-értő" emberekként tisztában vannak azzal, hogy a feladat csakis globálisan oldható, valósítható meg. Az alapszabályban rögzített parlamenti eljárásokra világos és átlátható működési szabályokat dolgoznak ki, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt az erőt, amit szakemberei egyesített tudása jelent, minél több európai és nemzetközi szervezet ismerje meg és ismerje el, s közös céljaik megvalósításának eszközeként hasznosíthassák.

Az Egyesület hosszú távú céljai - ÖT PONTBAN

I. Az egységes Európai Fenntartható Élelmiszerlánc Információs Fórum – ESFCIF létrehozása, üzemeltetése.

  • A hiteles élelmiszerlánc információs hírközlési rendszer felépítése, kommunikációs felület kialakítása, működtetése, világos közérthető stílussal, kiszámítható pontossággal. A fórum küldetése a fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplőinek magas színvonalú, naprakész, szakmailag hiteles informálása és a szakmai és emberi kapcsolatok ápolása. A fogyasztók, a vállalkozók, a hatóság és a tudomány-oktatás szereplői számára – az Ő elvárásuknak megfelelő - azonnal felhasználható és praktikus információk internetes –adott esetben nyomtatott - adattára, könyvtára. Különböző hozzáférési lehetőségekkel a látogatóknak, és a tagoknak. A mai kor infokommunikációs lehetőségeit kihasználva (GPS, SMS információs rendszerek, információs pontok, nyomtatott anyagok), mindezt az információt folyamatosan, magas színvonalon elérhetővé, felhasználhatóvá is teszi az egyesület. Mindezekből az adatokból ami, aki az élelmiszerlánc szereplője, szakértője, kereshető, nyilvános, hiteles, szakmai adatbázist, Élelmiszerlánc Kereső Rendszert (Food Chain Search System) alakít ki.

II. Az Európai Élelmiszerlánc Esemény Megelőző és Kezelő Rendszer – EFCIP&MS kiépítése, üzemeltetése

  • Az Európában jelenleg is létező élelmiszerlánc események, járványok, mérgezések, fertőzések, hamisítások, csalások nyilvántartó, tájékoztató rendszereivel, az azokat üzemeltetőkkel olyan, az adatok gyors, hatékony, hiteles átadásán alapuló együttműködést köt az FLM, amellyel az európai élelmiszerlánc szereplőinek, termékei felhasználóinak egy helyen, egy forrásból, az események jelenleginél sokkal hatékonyabb, környezet-tudatos kezeléséhez, megelőzéséhez ad információt, iránymutatást, segítséget. - EFCIP&MS
  • Az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok részére – az egységes közösségi élelmiszerjog alapján informatikai fejlesztést valósít meg pilot projekt formájában Magyarországon, Romániában és Lengyelországban – mind eszközökben, mind szoftverekben, egymással kompatibilis, kommunikáló felhasználóbarát programok fejlesztésével, mellyel az európai élelmiszerlánc bármely pontján jelentkező probléma meghatározó adatai, azonnal eljuthatnak a felhasználókhoz, ahol késedelem nélkül el lehet kezdeni a megelőzés, környezet-tudatos kezelés szükséges lépéseit. – EFCCsw&hwP.
  • Az európai élelmiszerfogyasztók egészségének magas szintű védelméhez, a szennyezett élelmiszerek, takarmányok fogyasztásának leállításához szükséges időtartam radikális csökkentéséhez, az európai élelmiszerlánc legmagasabb biztonságához, fenntarthatóságához szükséges adatbázis, és kommunikációs valamint riasztási rendszer, továbbá egységes felület létrehozása tovább nem halogatható. Csakis egy hiteles, a négy szereplő együttes felügyeletét bíró, nemzetközi szinten tevékenykedő szervezet lehet képes arra, hogy valamennyi érdeket figyelembe véve, de a demokrácia alapelvei mentén, teremtse meg a világos egységes, európai adatgyűjtés feltételrendszerét, üzemeltesse az ennek eredményeként létrejövő adatbázist, az abban lévő adatokat kösse össze a többi rendszer adataival és időben, hatékonyan, hitelesen adjon információt, ezzel heveny és krónikus egészségkárosodások hadát, felesleges környezetterheléseket megelőzve, a környezeti hatásokat minimalizálva.

III. Megvalósítja, és működteti az európai fenntartható élelmiszerlánc parlamentet – ESFCP -, mint kontinentális szak-parlamentáris intézményt.

  • A FOODLAWMENT FOOD-CHAIN – DIALOGE PROGRAMJA – EFCDP – az a program, amiért a határokon átnyúló egyesületet létrehozták. Csak az érintett felek folyamatos párbeszéde, valamint az abból eredő közös döntések valósíthatják meg, biztosíthatják, az európai élelmiszerláncban a kölcsönösséget, a legmagasabb színvonalú, legvilágosabb együttélési viszonyokat.

IV. Világos értékrenden alapuló az európai élelmiszerlánccal kapcsolatos, új szemléletet kialakító, a jelenlegit a helyes irányba formáló programokat - EFCnAFP -valósít meg Európában és a harmadik országi misszióinkban.

  • Európai Food-Chain Lympia Projekt – EFCLP - mert az élelmiszereink, az élelmiszerláncunk termékei nem csak biztonságosak, táplálóak, hanem nagyrészt finomak, különlegesek s szépek is! Ezt az oldalát, ezt az értékét is be kell mutatnunk a láncnak, hiszen az élelmiszerlánc az előzőek mellett a vidék, Európa szebbik, természetes arca is. Ennek bemutatása, megmutatása nélkül nem is tudjuk mit veszíthetünk. Programunkkal vissza kell adnunk a vállalkozók hitét, abban a kivételes hivatásban, amit európai létezésünk mindennapi feltételeinek megteremtésében végeznek. Tájékozott fogyasztókként – a minőségi, hosszú, boldog élet reményében – lehetőségünk lesz tudatosan választani a komótos, életvitel a tudatos, fenntartható fogyasztás irányában.
  • Olyan, állandó hiteles, szakértőinkre alapozott, média megjelenést alakítunk ki amely az európai fenntartható élelmiszerlánc filozófiánk közvetítésére alkalmas. Ennek részeként elindítjuk, a hiteles ismeretterjesztő programok sorában többek között, a Nagy Élelmiszerlánc Nyomonkövetés – BFCTrP - TV produkciót.

V. Létrehozza és működteti az Európai Élelmiszerlánc Szakmai Rendezvények, oktatás és képzések – EFCTP&EC – programirodáját.

  • Csak és kizárólag az élelmiszerlánc-védelem, és élelmiszerlánc-tudatosság útján járva valósítható meg az a nagy álmunk, hogy egy napon, a mi közös munkánk eredményeként, olyan világban, olyan Európában, olyan országokban fogunk élni, ahol tudatosan gondolkodó, cselekvő emberek párbeszédével, együttműködésével, kölcsönös bizalommal megértjük, és megvédjük legnagyobb kincsünket, létezésünk biológiai értelemben vett legfontosabb alapját, a fenntartható élelmiszerláncot. Ennek jegyében a FOODLAWMENT a benne rejlő, valamint munkájának eredményeként keletkező tudást, szemléletet, az általa szervezett – a legkisebb közösségekhez is eljutó – rendezvényeken bemutatja, oktatja, a szakembereket képzi, ahhoz stabil nemzetközi szakmai segítséget ad. – FCEP.
  • Egyesületünk szakértői, szakmai munkabizottságai, együttműködő intézményi, szervezeti partnerei közreműködésével, az európai, a nemzeti és a helyi kritikus infrastruktúrák védelme programokban határozott kommunikációt, és hatékony munkát végez annak érdekében, hogy az európai fenntartható élelmiszerlánc, mint létfontosságú feltételrendszer megfelelő védelemben részesüljön. – EFC-CIPP.
 
FacebookIWIWGoogle bookmarkTwitter

Szavazások

Az alábbi állítások közül melyik a leginkább jellemző Önre az öko(bio) élelmiszer témakörben?
 

Belépés